Øremerker slaktedyr

Slaktedyr må kunne identifiseres når de skal slaktes til konsum

Fra nå av blir praktiseringen av slakting av småfe uten øremerker endret. Det er et krav at alle dyr som slaktes til konsum skal kunne identifiseres. Småfe uten øremerke er i praksis ikke mulig å identifisere og vil heretter bli kassert. Så da blir det viktigere enn noen gang for leverandørene våre å være sikker på at alle dyr har øremerker ved sending.

Etter de erfaringene vi har skjer ikke dette på mange dyr, men på de dyr det skjer blir selvsagt dette et tap for bonden. For å være sikker på at det ikke skjer råder vi alle leverandører til å forvisse seg om at alle dyr har sine 2 merker i behold da de forlater gården. I praksis vil da risikoen for at de kan miste begge merkene under transporten være svært liten.

Grunnen til dette er regelverket for kassasjon av dyr uten ID merke, som står under "Forordning (EU) nr.2019/627. Artikkel 43 nr 1."

Tiltak i tilfeller av manglende overholdelse av krav til levende dyr

1. Den offentlige veterinæren skal verifisere at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket oppfyller sin plikt i henhold til avsnitt I kapittel IV nr. 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 til å sikre at dyr som tas imot til slakting til konsum, er korrekt identifisert. Den offentlige veterinæren skal sikre at dyr avlives atskilt og erklæres uegnet til konsum dersom dyrenes identitet ikke kan fastslås. Dersom den offentlige veterinæren finner det nødvendig, skal det foretas offentlig kontroll på opprinnelsesenheten.