Endring i prisløypa

Markedsregulator varslet 16.08.23 at de endrer prisløypa for storfe og gris med virkning fra 21.08.23 på grunn av svakt salg. Engrosprisen reduseres for storfe med kr. 4,00 kg og gris med kr. 0,80.

Allerede i starten av året merket vi en markant nedgang i salget av storfedeiger som delvis har blitt erstattet av rimeligere blandingsdeiger av svin/storfe og rene svinedeiger. Dette har som kjent ført til innfrysning på reguleringslager, men i tillegg er det store lager av storfesortering hos de private aktørene som skjærer storfe. Disse er ikke en del av markedsreguleringsordningen og må derfor dekke alle kostnader med innfrysning og lager selv.

For gris er situasjon litt annerledes hvor det er overskudd av sideflesk (som historisk er en manko-vare), mens det er underskudd av de andre stykningsdelene. Store sideflesk-lagre fører til at skjærebedriftene reduserer skjæring av gris for å unngå enda mer lageroppbygning.

Vi er et lite marked med et prisnivå som gjør at eksport i praksis ikke er mulig og vi er avhengig av å selge det som produseres i Norge. Engrosprisen på heltslakt fungerer som en listepris for kjøttbransjen i Norge og er utgangspunktet for beregning av avregningspriser og salgspriser på skåret/produsert vare.

Vi følger derfor engrosprisen opp og ned og bruker tilleggsytelser og rabatter for å sikre nødvendig konkurransekraft både i tilførsel- og sluttmarkedet. Men når engrosprisen endres så mye og helt uventet, får det store konsekvenser for storfeprodusentene våre i en allerede tøff tid. Storfeproduksjon krever mye mer langsighet enn det prisløypa legger opp til.

Vi gir derfor et ekstra avtaletillegg  pr kr. 4 ,00 pr kg for storfe som allerede er innmeldt på avtale med basisuke 34-37 som kompensasjon for reduksjonen i avregningsprisen.

Som Furuseth-leverandør har du gode betingelser, sannsynligvis markedets beste og vi jobber hardt for at våre produsenter skal ha de beste forutsetninger for å lykkes med sin produksjon.