Dyrevelferd hos småfe

Det vises til det økende fokus hos forbruker, kunder og media angående dyrevelferd hos produksjonsdyr.

Vi ønsker alle at produksjon av småfekjøtt skal forbindes med god dyrevelferd. Forebyggende arbeid er viktig og behandling av syke/skadde dyr må alltid gjøres så raskt som mulig. Dersom behandling ikke fører til bedring innen et par dager må dyret avlives. Der man ser bedring innen denne fristen, må dyret få nødvendig stell og behandling videre for om mulig å bli helt friskt igjen. Dyr der behandling åpenbart ikke fører til bedring innen rimelig tid avlives straks. Dyr som tar av i vekt til tross for god fôrtilgang og eventuell behandling avlives før de blir avmagret.

Følgende dyr kan ikke innmeldes til slakt

 • Dyr med alvorlige åpne sår
 • Dyr med jurbetennelse eller koldbrann som ikke er av helet
 • Dyr med tarm skjede- eller livmorfremfall
 • Dyr med vom i skinn som når under hasen eller har sår på brokket
 • Dyr som er allment påkjent, sturer eller har feber
 • Dyr som er alvorlig misdannet eller går unormalt
 • Dyr som er avmagret
 • Dyr som er i tilbakeholdelsestiden i forhold til medisinbruk
 • Dyr som er kommet over 90% av drektighetstiden, for sau lenger enn 130 dager
 • Dyr som er tydelig halt
 • Dyr uten øremerke

Dyr med mindre avvik kan meldes til slakt, men oppgi da hva som er avviket ved innmelding. Sjåfør er da klar over avviket ved henting og vil kunne vurdere transportskikkethet. Avvik må meldes ifra senest 24 timer før henting av dyrene.