Årshjul - sau og lam

Noen har etterlyst et årshjul for sau og lammeproduksjon rundt hva som hender eller hva som skal skje til enhver tid i sauehuset og ute på beite gjennom hele året. Vi har nå prøvd etter beste evne å lage noe slik inkludert både generelle og praktiske saker. Dette årshjulet er levende både ved at noe kan være glemt og at ting forandres

Stell av sau og lam – årshjul

Generelt:

Det oppfordres til medlemskap i Norsk Sau og Geit, sauekontrollen og organisert beitebruk – lokalt beitelag

Rase: Det som passer best på stedet eller det man selv synes passer best for seg selv. Greit at det finnes andre med samme rase i nærheten i forhold til avlsmateriale. Gjør man de riktige tingene, så kan man både tene og leve av sauehold

Kompetanse: Kompetansebevis (innen 2020), fagutdanning eller praktisk erfaring fra husdyrhold er anbefalt 

Krav til dyreholder: Oppfylle KSL-standard m/bl.a. utfylling av helsekort

Lover og forskrifter,  når man holder dyr må man uansett forholde seg til mange mye av dette, og linker til det meste finnes under her:

Lov om dyrevelferd

Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

Ny dyrehelseforskrift: Forskrift om endring i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer og andre forskrifter om dyrehelse, trer i kraft mellom 01/07 2018 og 01/01 2020

Sentrale forskrifter som er hjemlet i forhold til lov om dyrevelferd

Forskrift om velferd for produksjonsdyr

Forskrift om velferd for småfe

Forskrift om avliving av dyr

Forskrift om næringsmessig transport av dyr

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær

Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt fra visse dyr

Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga. rovvilt

Forskrift om erstatning av husdyr som blir drept eller skadet av rovvilt

Forskrift om standardiserte satser om erstatning av dyr

Lov om grannegjerde

Lov om ymse beitespørsmål– Beitelova

Lov om jord– Jordlova

Årshjulet: Vi har valgt å starte året i september med påsett av ny generasjon. Råda her er selvsagt avhengig av hvor man bor i landet, høyden over havet og råda må tas som slik det passer for en selv i forhold til egen besetning og egne mål.

September:

 • Hjem fra fjellet, sett inn avlsværene slik at de får god oppfølging og ikke starter ulovlig paring
 • Skill søyer og lam, veg og sorter lamma etter behovet du selv har. Dette kan vera livlam, kåringskandidater, slaktelam, slaktelam som trenger sluttfôring og etter kjønn
 • Lat lamma få det beste høststbeite og bruk voksne søyer i godt hold til å pusse ned beite etterpå. Pass på at høstbeite er fritt for borre, tistel og andre planter som forurenser høstulla
 • Levering av lam og sauer som skal slaktes så tidlig som råd er etter priskurva og vekta
 • Kåring av værlam, krav være med i sauekontrollen og indeks/fenotypiske/rasetypiske krav
 • Ta endelig avgjørelse om livlam og gå i gjennom søyene for utrangering. Søyer over 6 år kan gjerne være med videre, men ta ein ekstra kikk på desse i forhold til kroppsform, tenner og bein
 • Start å tenke på hvilken vær/værer dere skal ha i paringa denne høsten, og bestill tidlig for å få den væren eller den typen dere er ute etter
 • Notèr ned sau og lam som kommer hjem i ettersankinga etterhvert og hold god kontakt med beitelaget, nabobeitelag, jegere og andre folk relatert til utmarksbeite ditt
 • Klipp livlam og små fôringslam som skal slaktas og sett de inn. Klipp sauene da de er tørre og så fort som råd er etter innsett. Hugs å ha inn sauene på en god, varm og tørr dag, da de tørker mye bedre ute
 • Vaksinering av lam, påsett og eventuelt fôringslam, mot blant anna bråsott og pulpanyre.
 • Snyltarbehandling av lamma

Oktober:

 • Klipping, snylterbehandling og innsett av livsøyer. Sorter ulla rett ved å ha farga ull for seg selv, frasortert ull for seg selv og fell for seg selv. Pakk ulla i papirsekker med skilleark mellom hver fell, skriv navn/leverandørnr. i enden (botn) av sekken og legg sekkene på egnet tørt sted under tak
 • Sett sauene sammen etter alder, hold og eventuelt hvem de skal pares med
 • Viktig å minst holde påsettlamma og 1. årssøyene for seg selv for å hindre at voksne dyr konkurrerer med de om fôret
 • Vurder også utvendig behandling av alle livdyr mot lus og flått.
 • 15/10 – Frist for søknad om produksjonstilskudd
 • Hvis lamma skal pares,som er anbefalt for økonomien, treng de ca. 0,4 kg kraftfôr pr. dag
 • I tillegg må de ha (rundballe)silo eller høy, tilgang til mineralnæring som de voksne og tilgang til rikelig med vann
 • Fôr sau og lam 2 ganger pr. dag, både av hensyn til god og nok fôring og oftere tilsyn
 • Vaksinering mot toksoplasmose, senest 6 uker før paring. Flere har starta med dette, og da er det i første omgang 1. generasjon som må behandles, og vaksine bestilles tidlig om sommeren
 • Sankinga må nå være gjort så godt som råd er

November:

 • 01/11: Frist for inn-rapportering av sleppte og tapte dyr for beitelag i organisert beitebruk
 • 01/11 – frist for søknad om erstatning for skade og tap av dyr forårsaket av freda rovvilt
 • Bestille sæd på Staur –NSG-semin
 • De fleste har sauene inne hele vinteren, men for dere andre så hold i alle fall sauene inne til paringa er over. Etter paringa kan de være ute på dagtid gjennom vinteren frem mot lamming hvis forholda på garden ligger til rette for det
 • Paring, kan gjøres med værer løse i faste binger, værer i bånd og som inseminering. Ha en plan både for å bedre flokken, unngå innavl og ha ikke for mange søyer pr. vær
 • Bruk kåra værer og eller avkomstgranska værer, ta kontakt med lokallag av Sau og Geit eller nærmeste værring for info om tilgangen til avlsmateriale, husk å fylle ut egenerklæring ved overføring av livdyr
 • Notèr ned paringa og eventuelt insemineringa i sauekontrollen slik at det er registert og rigtig rapportert
 • Søyene kan nå få litt mindre kraftfôr da de ikke er i vekst slik som lamma, men pass på enkeltdyr
 • God og jevn fôring fra innsett til ca. en månad etter paring er avgjørende for antall lam om våren

Desember:

 • Pass på at værene har virka og at flest mulig sauer blir para. Sjekk saueflokken ekstra rundt første omløpstida (omlag 16 dager etter første paring) hvis værene bare går løst i bingene.
 • Hugs å register omløpet i sauekontrollen slik som den andre paringa for å ha alt på stell
 • Fortsett med god og jevn fôring av alle. Man kan minke litt på fôrkvaliteten til voksne sauer ca. en måned etter paring

Januar:

 • 15/01 – Frist for søknad om FKT-midler mot rovviltskader
 • Fostertelling jan/feb - avhengig av paringstidspunkt, 30-75 dagae etter paring
 • Fostertellinga registreres også i sauekontrollen, bruk gjerne elektronisk lesestav for å lette arbeidet med både registrering og rapportering, Biocontrol/Os eller Knarrhult/Tru-Test
 • Bestilling av øremerker på OSID eller Moen Bjøllefabrikk
 • Gruppering etter antall lam, i tillegg til at åringer fremdeles må være i egne binger
 • Eventuelt slakting av tomme dyr avhengig av fôrtilgang/tilskuddmuligheter - telledato 01/03.

Februar:

 • Fôring etter lammetall må ikke startes rett etter fostertellinga, men gradvis etter ca. 3 veker
 • Hvis påsettlamma ikke ble vaksinert mot pulpanyre om høsten, må det gjøres nå, senest 9 uker før første lamming/6 uker før neste vaksinering
 • Slakt eventuelle lam fra fjoråret innen 01/03 for å oppnå lammeslakt-tilskudd, men her er det forskjell på hva som lønner seg i forhold til besetningsstørrelse, +/- 126 dyr
 • Planleggingsmøte for sesongen i beitelaget bør holdes her, gjerne i samband med årsmøtet

Mars:

 • 01/03 - Frist før å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder
 • 01/03, telledato for dyra, slakting av søyer er mest aktuelt etter denne datoen i forhold til tilskudd, jmf. punktet over. Er besetningsstørrelse under 126 inkludert de du skal slakte lønner det seg å vente med slakting av lam til etter 01/03, er den større enn 126 så lønner det seg å slakte lamma før 01/03
 • Tid for klipping. Klipp senest 6 uker før lamming. Pass på at det ikke er for kaldt i fjøset og at klippinga blir gjort så rolig som råd er – den som steller dyra daglig bør være med. Sorter ulla rett, pakk den i papirsekker med skilleark mellom hver fell, skriv navn/leverandørnr. i enden (botn) av sekken og legg sekkene på egnet tørt sted under tak
 • Klauvskjering/sjekking av klauver. Enkelte tar dette arbeidet i samband med klippinga, andre venter med dette til etter lamminga
 • Etter klipping er det mulig/bedre å se om enkeltsøyer trenger mere fôr, så her kan en ekstra omgruppering av enkelte dyr være aktuelt
 • Skifting til mere proteinrikt kraftfôr. Dersom det er praktisk mulig så prøv et gradvis skifte
 • For de som bruker talle og må ha den ut i løpet av innefôringa, så er tida for det nå, husk å desinfisere bingene med egnet middel, som t.d. staldren eller hydratkalk.
 • 15/03 - Frist for søknad om produksjonstilskudd
 • Pass på sjukdomsutbrudd som t.d. melkefeber, hjernebarksår, listeriose, drektighetsforgifting, vaginalprolaps og børframfall både før og rett etter lamming – framfallsele bør/må brukes
 • To til tre veker før lamming er det tid for å redusere litt på kraftfôrmengda til påsettlamma for å hindra store lam og vanskelige fødsler. De med 1 lam kan da få 0,3 kg pr. dag
 • Voksne sauer kan få opptrapping til mere kraftfôr de siste to til tre ukene før lamming, fra 0,5 kg pr. dag og oppover
 • Husk at vaksinering av sauer og lam mot pulpanyre og bråsott er 2-6 veker før lamming, eller 14 dagar før første lamming. Bruk gjerne eller helst Ovivac P om våren
 • Planlegg til lamming med alt av utstyr, arbeidshjelp/plan og plassbehov
 • Mjølkeerstatning og mjølkeautomat eller kar med smokker for kopplamma, hansker, glidemiddel, jodspray og halm eller anna underlag for lamming, merker, merketang, vekt, desinfiseringsmiddel og blåspray for lamma
 • Last ned og ha appen i sauekontrollen klar på mobiltelefonen, men ha også noteringsboka for sauekontrollen oppdatert og klar
 • Opplegg og plan for organisering i sauefjøset. Hvor er søyene som er venta å lamma først? Hvor skal de lamme? Er det plass? Er det greit å sette de som skal lamma sent et annet sted? Finns det mange nok delingsgrinder/binger i lammingsavdelinga? Er resten av eventuelt utstyr som fôrbrett, ledegjerder, kopplambinge/er, gjerding rundt vårbeite etc. på plass? Er avløser, familien o.a. hjelpere varsla og arbeidsfordeling vedtatt? Det er svært viktig med hjelp under lamminga uansett besetningsstørrelse

April:

 • Lamming m/alt som det fører med seg – tilsyn døgnet rundt, øremerking daglig og notering i sauekontrollen – noteringsboka. Hugs at alle gode notater er gode og viktige å ha senere
 • Kopplam-plan, her kan ein bestemme seg for en «politikk» i egen besetning, noen velger å ta fra alle utenom 2 lam på vaksne og 1 lam på åringer, andre lar gode melkesøyer gå med 3 lam og åringer gå med 2 lam, men en hovedregel må være at alle lam uten mor, lam med andre skavanker og alle lam over 3 i et kull må tas til kopplam eller adopteres bort til andre søyer. Kopplam-planen vil også da være avhengig av om hvordan adoptivgjennomføringa går i besetningen.
 • Sauene må nå ha ca. 0,5 kg kraftfôr pr. diande lam pr. dag. Ikke gi meir enn 0,5 kg pr. måltid. Hvis sauen får mere enn 0,5 kg kraftfôr pr. måltid, blir det lett sur vom og matleie sauer, et godt tips er å gi de grovfôret før kraftfôret
 • Lat søyene få egne binger etter lamming til man ser det går bra. Som et råd kan søyer med 1 lam stå åleine i 1 dag, 2 lam 2-3 dager og 3 lam 7 dager. Slipp søyer med samme antall lam sammen i fellesbinger både for miljø og fôring. Åringer bør helst ha egne opplegg med noen dager lengre åleine og egne fellesbinger
 • Det er gunstig med mjuk overgang mellom innefôring og beite, dvs. at man fortsetter med både innefôr og kraftfôr ute på beite første dagene eller så lenge man synes også i forhold til tilgang på beite
 • Jurbetennelse hos søyer kan skje hele laktasjonsperioda, men det er inne og på vårbeite vi kan oppdaga det og gjøre noe med det fort nok

Mai:

 • Vaksinering av kopplam mot pulpanyre må også vurderes i forhold til om man er sikker på at de har fått nok råmjølk eller ikke. Vaksinering bør gjøres senest når lamma er 2-3 uker gamle
 • Beiteslipp – slipp ut i små grupper, gjerne søyer m/lam som har gått sammen i binger inne
 • Hugs koksidiose-behandling av alle lam og helst på dag nr. 7 etter utslipp. Noen bruker å gjøre det ved utslipp, men hugs at lamma da må være minst 14-21 dager gamle. Bruk baycox
 • Noen tar klauvskjeringa her, da de etter noen dager på beite er mykere og lettere å drive med
 • Ha på bjeller mens de er på innmarksbeite slik at lamma lærer lyden av mora
 • Sjekk alt av elektronisk utstyr du bruker for sau på beite slik at det virker, som t.d. Telesporog Findmy
 • Vanleg innvolssnyltar-behandling, inkludert bendelorm-behandling etter ca. 3 veker ute på beite eller ved utmarksbeiteslipp til alle lam og minst alle unge søyer. Deretter hver 3. veke ut juli for de som går på beite hjemme og ikke er til fjells

Juni:

 • Utmarksbeiteslipp – slipp sau og lam da lamma følger godt mora, da beitet er klart og mab vet det holder. Selv om det ofte blir fokusert på at man må vente til beitet er bra nok, så er det nok mest vanlig å slippe for sent – husk at ferske/nye beiter er de beste beitene
 • I områder med freda rovvilt starter nå en intensiv periode, og dette tar vi ikke med alt om her, men nevner nokre stikkord: FKT-midler, organisert beitebruk/beitelagsarbeid, intensivt tilsyn, seint slepp, akutt tidleg sanking, planlagt tidlig sanking, kadaverhundekvipasjer, radiobjeller, findmy, SNO, skadefelling, koordinering, SMS-varslinger og godt samarbeid mellom alle er av tiltaka som er lure å ta med seg
 • Følg eller slipp sauene der du vet de roer seg med lamma første dagen, bruk gjerne ei kve slik at de roae seg og finn sammen etter eventuell transport
 • Vær tilslutta et beitelag i organisert beitebruk
 • Lat søyer og lam som trenger det være igjen hjemme eller i inngjerda utmark
 • Tilsyn av sau og lam minst 1 gang pr. uke, bruk gjerne elektronisk overvakingsutstyr
 • Hugs: Noter ned tilsynet og alt som er nødvendig å føra inn i noteringsboka, eller i noreringsboka som regneark eller bruk Beitesnap

Juli:

 • 01/07 - Frist for å bestille toksoplasmose vaksine, kontakt egen veterinær for hjelp
 • Beitesesongen fortset med tilsyn og sjekk, gjerne med tilleggshjelp av elektronisk overvaking
 • Intensiv fôring av kopplam kan resultere i at man kan slakte disse i månedsskifte juni/juli

August:

 • Beitesesongen fortsetter med tilsyn og sjekking
 • Noen har kopplamma ut på kulturbeite med tilgang til kraftfôr, og deise lamma slakter man i august mens prisen er høyest. I forhold til beitetilskudd, så må man ha kopplamma på innmarksbeite i 12 uker i arealsone 5-7 og 16 uker i arealsone 1-4 for å oppnå tilskuddet. Dette er i de fleste tilfellene både for lenge og i tillegg lite å tene på
 • Alt etter hvordan det ligger an så starter noen med sankinga sist i august, og dermed er saueåret i avslutningsfasa og høstinga av alt arbeidet skal gi lønn til bonden

Linkar til selskap og organisasjoner som ofte blir brukt av sauebonden:

Animalia

Biocontrol

Findmy

Fjøssystemer

Felleskjøpet

Furuseth AS

Fylkesmannen

Husdyrsystemer

Knarrhult

Landbruksdirektoratet

Lindholt Data

Moen Bjøllefabrikk

Nessemaskin

NIBIO

NSG - sauavl

Norgesfôr

Norilia

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Sau og Geit

Mattilsynet

Miljødirektoratet

OSID

Telespor