Informasjon rundt innmelding

Innmeldingsfrist for slakting påfølgende uke
For Slakteweb er fristen onsdag morgen innen kl. 07.30.
Pr. tlf. 900 92 135 eller innmelding@furuseth.no er fristen tirsdag innen kl.16.00.

Matkjedeinformasjon (MKI)
MKI er informasjon om medisinbruk, restriksjoner og helsesituasjonen i besetning og for dyr som skal slaktes. Alle husdyrprodusenter er ved forskriftskrav pålagt å dele denne informasjonen med slakteriet og Mattilsynet. Vi henter tilgjengelig matkjedeinformasjon om din besetning fra Dyrehelseportalen og vil fra 2021 sende denne informasjonen digital til MAKKS (Mattilsynets KjøttKontroll System)

Innmelding
Vi ønsker at innmelding gjøres i slakteweb fordi det gir mindre feil, og sikrer at vi får tilgang til nødvendig informasjon raskt slik at vi kan starte planlegging av produksjonen.  I slakteweb finner du også dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og fungerer både på mobil og PC.  

Ved innmelding av storfe og purker skal ørenummer oppgis for å kunne kontrollere om dyrene er fri for medisiner, om du har godkjent dyrehold uten restriksjoner og har godkjent KSL-status. Er det tilfeller der tilbakeholdelsesfristen ikke er utløpt for et individ eller en flokk (gris og småfe) må du som produsent bekrefte at dyrene er fri for medisin på slaktetidspunktet.

MKI og KSL krav
MKI må være oversendt Mattilsynet senest kl.12.00 dagen før dyrene ankommer slakteri. Har dyrene hatt eller har avvik må dette opplyses ved innmelding hvilket individ det gjelder, slik at Mattilsynet kan kontrollere disse ved ankomst. Gjøres innmeldingen via vår slakteweb måtte dette opplyses om i kommentarfeltet.

Avvik kan typisk være: Behandlet framfall/prolaps, bogsår, brokk, gamle bruddskader, gjensittende sting etter operasjon, halesår med skorpe, helt eller delvis blind, medfødt skavank, svak halthet. 

Ved bytte av innmeldte storfe må du ta kontakt med oss på tlf. 900 92 135 senest kl 10.00 dagen før henting. Etter denne fristen er det ikke lengre tillatt å bytte dyr. Ønsker du å legge til nye individ må du sende inn en ny innmelding. 

For at vi skal kunne registrere innmelding må dyrehold og KSL-status være godkjent på innmeldingstidspunktet. 

For dyrehold som er registrert hos Mattilsynet de siste 60 dager ved innmeldingstidspunkt, skal det følge med et eget skjema for utvidet MKI. Dette må oversendes til innmelding@furuseth.no senest 2 dager før levering.

Skjemaet finner du her: MKI skjema 

For hasteslakt gjelder ikke disse kravene, men for at dyr skal kunne leveres som hasteslakt må det være en dyrevelferdsmessig årsak og det må tilfredsstille kravet til transportdyktighet. For hasteslakt skal det tas kontakt med slakteriet før henting på tlf. 900 92 135.

Dyr skal ikke på dyrebilen før det er avklart med slakteriet. Dersom du har et hasteslakt må du fylle ut egenerklæringsskjema som skal følge med dyret inn til slakteriet. 
Skjema for hasteslakt finner du: Skjema for hasteslakt

Øremerke:
Storfe, småfe og purker skal ha pregede (ikke håndskrift) øremerke/øremerker i begge ørene når sjåføren kommer for å hente dyrene. Pass på at merkene er fri for møkk og er lesbare. Dyr som ankommer slakteriet uten øremerker, vil få trekk og kan bli kassert.

Dersom et dyr mister ett øremerke må du straks bestille erstatningsmerke. Erstatningsmerke skal også være preget og ha samme produsentnummer og individnummer som savnede øremerke. Bruk RFID merker på småfe og storfe. 

Når hvite merker benyttes må RFID taggen fra det gamle merket klippes slik at det ikke fungerer. For storfe sjekk storfekjøttkontrollen for å sikre at all informasjon er korrekt da det påvirker tillegg og klassifisering. Det er også viktig at det blir brukt rett årgang på merker for småfe, hvis ikke kan lam bli klasset som sau. For slaktegris pass på at de er tatovert med et merke på hver skinke. Husk at det ifølge regelverket ikke er lov å føre umerkede dyr ut av besetningen.

Transport

For informasjon angående skikkethet til transport(hva som er å betegne som avvik) vises det til veileder fra Mattilsynet.

Veileder Mattilsynet finner du ved å trykke HER

Det vises også til Forskrift om næringsmessig transport av dyr som du finner: HER

Returslakt

Viktig å huske når slakt skal i retur.

Returskjema for gris finner du ved å trykke HER

Returskjema for småfe finner du ved å trykke HER

Returskjema for storfe finner du ved å trykke HER

Returskinn

Viktig å huske når skinn skal i retur.

Returskjema finner du ved å trykke HER