Informasjon rundt innmelding

Informasjon rundt innmelding og matkjedeinformasjon (MKI)

For å ivareta kravet til sporbarhet og mattrygghet, er det viktig at rutinene rundt innmelding og innhenting av matkjedeinformasjon (MKI) følges. Det er mange personer involvert i prosesser fra innmelding til salg. Dette gir større sannsynlighet for feil som kan medfører alvorlige konsekvenser.  Vårt mål er å innarbeide gode rutiner som sikrer sporbarhet og trygge produkter, fornøyde leverandører og medarbeidere og godt omdømme. Nedenfor er en påminnelse om dagens rutiner:

Innmelding:

Frist for innmelding er tirsdag innen kl. 16.00 og innmelding kan foretas rett til innmelding@furuseth.no eller 900 92 135. For de som sender e-post er frist onsdag morgen kl. 7.30. Ved innmelding skal ørenummer oppgis for storfe og purker. Alle leverandører må være KSL godkjente, ha utført egenrevisjon i henhold til plan og lukket avvik innen frister. Husk at dyrene skal være rene når de leveres til slakt. Vi slakter kun dyr fra leverandører med godkjent produsentnummer. Hest er fritatt fra dette. 

MKI og KSL krav

Det er et forskriftskrav at MKI må være oversendt Mattilsynet 24 timer før dyrene ankommer slakteri. Selv om MKI kravet oppgir 24 timer før ankomst slakteri må man etterstrebe å følge innmeldingsrutine. Dette for å ha forutsigbarhet, mulighet til å planlegge kjøre- og slaktelister og for å unngå dobbeltarbeid. Dersom det unntaksvis må byttes dyr etter innmeldingsfrist gjøres dette direkte til innmeldingstelefon hverdager mellom kl. 7.30-15.30 eller innmelding@furuseth.no. Husk at for ordinære slakt må Mattilsynet ha mottatt MKI 24 timer før ankomst slakteri. For hasteslakt er det unntak fra 24 timerskravet.

Hasteslakt

Vi minner om at det bare er av dyrevelferdshensyn at et dyr kan godkjennes som hasteslakt. Årsak til hasteslakt skal oppgis ved innmelding. Høyt celletall kvalifiserer ikke til hasteslakt da dette er et parameter som vurderes over tid. Ved hasteslakt kan det forekomme det ikke blir tatt MKI før pålessing på bil. Produsent må være klar over at dyret kan bli kassert dersom MKI i ettertid viser at det er grunnlag for dette. Dersom et dyr med medisinrester blir skåret vil det kunne medføre kassasjon av en hel dagsproduksjon av storfekjøtt. Det er derfor viktig at man er helt sikker på at også haste slakt er fri for medisiner. Trykk her for å lese mer om celletall.

Ørenummer

Storfe, småfe og purker skal ha fabrikkpreget øremerke/øremerker i ørene når sjåføren kommer for å hente dyrene. Pass på at merkene er rene (når mulig), slik at vi klarer å lese informasjonen. Dersom et dyr mister ett øremerke må du straks bestille erstatningsmerke. Erstatningsmerke skal også være fabrikkpreget og ha samme produsentnummer og individnummer som savnede øremerke. Bruk RFID merker på småfe og storfe. Når hvite merker benyttes må RFID merket klippes slik at det ikke fungerer. For storfe sjekk storfekjøttkontrollen for å sikre at all informasjon er korrekt da det påvirker tillegg og klassifisering. Det er også viktig at det blir brukt rett årgang på merker for småfe, hvis ikke kan lam bli klasset som sau. For slaktegris pass på at de er tatovert med et merke på hver skinke. Husk at det ifølge regelverket ikke er lov å føre umerkede dyr ut av besetningen.

Transport

For informasjon angående skikkethet til transport(hva som er å betegne som avvik) vises det til veileder fra Mattilsynet.

Veileder Mattilsynet finner du ved å trykke HER

Det vises også til Forskrift om næringsmessig transport av dyr.

Forskrift om næringsmessig transport av dyr finner du: HER

Returslakt

Viktig å huske når slakt skal i retur.

Returskjema for gris finner du ved å trykke HER

Returskjema for småfe finner du ved å trykke HER

Returskjema for storfe finner du ved å trykke HER

Returskinn

Viktig å huske når skinn skal i retur.

Returskjema finner du ved å trykke HER