Betingelser småfe

og:image

Gjeldende pr. 07.08.2023

Det skal være enkelt, lønnsomt og hyggelig å være Furuseth-leverandør.
Vi fikk mange positive tilbakemeldinger etter fjorårets sesong på grunn av få og enkle betingelser, men samtidig veldige konkurransedyktige på pris. 

Sesongtillegg på sau

Mange setter pris på at vi betaler sesongtillegg på sau i hele sesongen slik at de kan levere sau sammen med lam når det passer best. Vi anbefaler derfor alle å melde inn sauen sin sammen med lam slik at vi kan få effektivisert transporten.

Enklere puljesystem

To puljer: Stor pulje fra 101 sau/lam og liten pulje opp t.o.m. 100 sau/lam. Samlast gjerne med de rundt deg. Gi beskjed ved innmelding!

Web-innmelding gir tillegg

Innmelding på slakteweb er effektivt og vi betaler et tillegg på kr. 20,- pr sau/lam ved web-innmelding. Løsningen er tilgjenglig på telefon, pc og nettbrett. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller behov for hjelp. 

Fettgruppe

Vi har varestrømmer som kan bruke litt fetere lam, og sesongtillegget gjelder t.o.m fettgruppe 3+ for lam.

Klippetillegg

Klippetillegg for nyklipte dyr er økt til kr. 50,- pr sau/lam. Gjelder kun for nyklipte dyr klippet tidligst 3 dager før levering. Klippetillegget utbetales ikke på småfe som må stripes pga. forurenset eller for lang ull.

Returskjema fylles ut på slakteweb

Returordningen vår er populær hos mange produsenter og vi jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudet. Hos oss er det ikke begrensning på når vi tar imot returslakt. Vi tilbyr dette i hele slaktesesongen. For sesongen 2023 må all retur meldes inn via vår slakteweb. Slakt og skinn som ikke meldes inn på vår slakteweb eller som mangler merker vil gå inn i vår ordinære varestrøm.

Priseksempel på lam levert i klasse R og 18,1 kg levert i uke 33
Avregningspris kr 57,90
Grunntilskudd kr 4,80
Lammeslakttilskudd kr 29,00
Sesongtillegg kr 9,00
Puljetillegg > 101 kr 4,32
Web-innmelding kr 1,08
Årsbonus over 400 lam kr 2,70
Totalt pr kg kr 108,80

 Prisendringer 2.halvår

  Uke 34 Uke 35 Uke 36 Uke 37 Uke 38 Uke 39
  21.08.23 28.08.23 04.09.23 11.09.23 18.09.23 25.09.23
Endring i engrospris -0,50 kr -1,00 kr -1,30 kr -0,80 kr -0,70 kr -0,50 kr
Endring i omsetningsavgift       1,00 kr    
Endring i grunntilskudd     -0,50 kr     -0,50 kr
Sum endring for produsent -0,50 kr -1,00 kr -1,80 kr -1,80 kr -0,70 kr -1,00

Alle våre tillegg gjelder dyr fra 16,1 kg.

  Web-innmelding
Kr 20,00 pr småfe som meldes inn via vår slakteweb. Gjelder også dyr under 16,1 kg.
  Vi har utviklet en ny slakteweb som kan brukes både med mobil og pc. Her vil du få tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Det er ønskelig at innmeldinger gjøres elektronisk. Dette bidrar til at vi blir mer effektive og vi kan starte planlegging av produksjonen mye tidligere. Ta kontakt med oss for opprettelse av slakteweb. 
  Furuseth sesongtillegg lam
Kr 6,00 pr kg i uke 32
Kr 9,00 pr kg i uke 33 - 37
Kr 8,00 pr kg i uke 38 - 39
Kr 6,00 pr kg i uke 40 - 43
Kr 2,00 pr kg i uke 44 - 49
Kr 2,00 pr kg i uke 2 - 31 i 2024
  Gjelder lam fra kl. O+ og fett t.o.m 3+
  Furuseth sesongtillegg sau
Kr 3,50 pr kg i uke 32 - 49
  Puljetillegg
Kr 40,00 pr småfe ved levering t.o.m 100 dyr
Kr 80,00 pr småfe ved levering f.o.m 101 dyr eller ved egentransport direkte til slakteriet.
  Ved samlasting beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og det trekkes ikke stoppsats.
  Årbonus på lam
Kr 20,00 pr lam ved levering av 100 - 200 dyr
Kr 30,00 pr lam ved levering av 201 - 300 dyr
Kr 40,00 pr lam ved levering av 301 - 400 dyr
Kr 50,00 pr lam ved levering over 400 dyr
  Årsbonusen avregnes i januar 2024
  Øvrige tillegg
Kr 1,00 pr kg slakt i nybrukertillegg i 2 år
Kr 50,00  pr småfe i klippetillegg - kun for nyklipte dyr klippet tidligst 3 dager før levering.
Kr 12,00 pr småfe med elektronisk merke (RFID)
Kr 330,00 pr pelsskinn(Gotlandskinn, inkludert statstilskudd)
kr 525,00 pr lam i klasse O+ og bedre. (Fra 01.01.24 kr. 545,-) - Lammeslakttilskudd
Trekk på slaktedyr  
KSL - ikke godkjent status* Vi mottar kun dyr fra KSL-godkjent besetning
Feilmerket småfe Kr 50,00 kr pr dyr
Hygienetrekk småfe** Kr 120,00 kr pr dyr
Ullskinn til beredning Kr 250,00 kr pr skinn
Våt ull avregnes ikke  

*) Det er nå et leveringskrav at KSL er implementert i driften, så det er helt avgjørende å sørge for at egenrevisjonen er utført og at eventuelle avvik etter KSL revisjonen knyttet til kvalitet/sikkerhet på råvarer/slakt og dyrevelferd er rettet opp. Egenrevisjonen av KSL utføres på nettet på denne linken, med innlogging av produsentnr. og passord fra produsentregisteret.

**) Hygienetrekket brukes på dyr som ikke kan klippes rene eller som slaktes med ulla på, også pelssau.

NB! Lam må merkes med årets e-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammeslakttilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Vi ønsker innmelding på slakteweb
Vi har utviklet en ny slakteweb som kan brukes både med mobil og pc. Her vil du få tilgang til dine slaktedata, bilder av slaktet, regnskapsbilag og mulighet for elektronisk innmelding. Det er ønskelig at innmeldinger gjøres elektronisk. Dette bidrar til at vi blir mer effektive og vi kan starte planlegging av produksjonen mye tidligere. Frist for innmelding via slakteweb er onsdag kl. 07.30 for levering neste uke.

Ønsker du likevel å ta kontakt er vi tilgjenglig på tlf: 900 92 135 eller på innmelding@furuseth.no her er fristen tirsdag kl. 16.00. Husk å melde inn riktig antall sau og lam hver for seg.