Nytt innhold i kjøttkontrollrapporter fra Mattilsynet

Mattilsynet tar nå i bruk en ny løsning for dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med kjøttkontroll av storfe, småfe og svin.

Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer informasjon til dyreeier, blant annet om observasjoner om tilstanden til dyra og om forhold som kan ha betydning for dyrevelferden.

Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd.

Tidligere har Mattilsynet kun informert dyreeieren om funn som medfører vedtak om kassasjon - kjøtt eller dyr erklært uegnet til konsum.

Dyreeier har rett på informasjon om hva vi har registrert. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking av dyr. Registreringen er ikke å anse som et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen. Dyreeier har innsynsrett og anledning til å be om å få slettet åpenbart feilaktige registreringer, for eksempel der det er registrert på feil dyreart.

Når kommer ny kjøttkontrollrapport?

Målsettingen er at Mattilsynet ved noen få slakterier i slutten av juni 2021 vil sende kjøttkontrollrapporter som inkluderer bilder og dokumentasjon av funn som ikke gir vedtak om kassasjon, i rapporter fra kjøttkontroll av sau, geit, svin og storfe.

Andre slakteritilsyn vil fortløpende starte tilsvarende utsending innen kort tid.

Kjøttkontrollrapporten vil deretter også inkludere vedtak om kassasjon. I løpet av 2021 vil alle kjøttkontrollrapport for storfe, småfe og svin sendes ut med nytt innhold.

I en overgangsperiode vil dermed enkelte dyreeiere oppleve å få to brev dersom det både er kassasjon av ett eller flere dyr og det er registrert funn som ikke medfører kassasjon.

 

Har du spørsmål til innholdet i din kjøttkontrollrapport? Ta kontakt med avsenderen.

Kontaktinformasjon til avsender står nederst i rapporten du mottar fra Mattilsynet.

 

Hvordan bruker Mattilsynet registreringer gjort i forbindelse med kjøttkontroll?

Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd. Vi registrerer ikke alt. Det er kun de observasjonene som er ansett som særlig relevante, som blir registrert. Som hovedregel anses registreringene relevante i fem år.

Registreringer på enkeltdyr eller enkeltleveranser sier i seg selv lite om generell tilstand og rutiner i dyreholdet. I utgangspunktet er det først når vi har flere registreringer på dyr i samme leveranse eller registreringer i flere leveranser, at Mattilsynet vil vurdere om disse skal følges opp.

Dataene vil i tillegg gi et grunnlag for Mattilsynets arbeid med å risikobasere offentlig kontroll med dyrehold.

Dataene brukes også i kjøttkontrollen. Kontroll av slaktedyr fra dyrehold som har mange registreringer, kan være mer tidkrevende. For å kunne planlegge bemanningen av kjøttkontrollen, er det derfor viktig å vite når slike dyr kommer inn.

 

Registreringer knyttet til levende dyr:

 

Registrering:

Beskrivelse

Alvorlig grad av halesår på flere griser i flokken

Flere griser har åpne sår på halen.

Lange klauver

Klauvene er unormalt lange eller deformerte.

Ektoparasitter

Funn av lus, skabb eller andre ektoparasitter.

Akutte skader

Beinbrudd eller bløtvevsskader som har oppstått før vår kontroll.

Avmagring*

Tydelig magre dyr med redusert allmenntilstand

Skitne slaktedyr*

Skitne i en slik grad at det kan ha betydning for velferden i besetningen.

Mangler iht. merkeforskriftene*

Dyr som ikke er merket i henhold til regelverket.

Oppstallingsskade oppstått på gården, f.eks. nakkesår eller bursitt, hase- og framkneskader

Tegn på en kronisk tilstand med mulig bakgrunn i oppstallingsforhold.

Transportegnethet **

Funn knyttet til transporten av dyret/dyrene. Slike funn kan for eksempel være: brokk, åpne sår, haltheter og tidspunkt for transport med tanke på drektighet.

Annet

Andre forhold som kan ha betydning for dyrevelferd/ dyrehelse i dyreholdet.

 

* kan også medføre kassasjon. Da vil nærmere informasjon om observasjon bli gitt i kassasjonsvedtaket.

** kan også medføre oppfølging i egen sak. Du vil i så fall motta en egen rapport med ytterligere informasjon, vurderinger, konklusjon og ev varsel om vedtak.

Aktuelle veiledere finner du her:

Veileder om hold av storfe

Veileder til dyrehelseforskriften

Veileder om hold av svin

Veileder til transportregelverket

 

På slakteskrotter har vi et sett med koder for UtvidetSykdomsRegistrering (USR)

USR er utviklet gjennom et samarbeid mellom Animalia, slakteriene og Mattilsynet, hvor Mattilsynet står som eier av kodene, mens Animalia eier datasettet (antall dyr slaktet pr dag, pr dyreeier, pr slakteri).

Registreringene gjøres av Mattilsynets personell og legges inn i slakteriets datasystem, sammen med annen informasjon om skrotten. Slakteriet sender data om slaktedyr videre til Animalia. Dyreeier får dermed informasjon om disse registreringene i slakteoppgjøret, via helsetjenestene eller i dyrehelseportalen.

USR

USR kode:/ art:

Storfe

Småfe

Svin

Byller

x

x

x

Vaksinasjonsbyller*

 

x

 

Leverbyller

x

 

 

Leddbetennelse

x

x

x

Hjertesekk- og/ eller brysthinnebetennelse

x

x

x

Lungebetennelse

x

x

x

Lungeorm

x

 

 

Spolormlever

 

 

x

Store leverikter

x

x

 

Bogsår

 

 

x

Kort hale/ avhelet halesår

 

 

x

Åpent halesår

 

 

x

*små byller som sitter plassert på steder der det vanligvis vaksineres. Kan også komme av andre ting enn vaksinasjon.