Beitetilskudd/husdyrtilskudd - telledato

Det er mange spørsmål om det nye tilskuddssystemet om dagen og særlig hvordan vi skal forholde oss til

På SLF sine sider står dette om telledato 1. oktober:

"PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID - DEL 2

Frist: 15.10.17

Våren 2017 ble det innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år i det nye systemet. Andre søknadsfrist er 15. oktober, og da er det både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. oktober, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I oktober søker både planteprodusenter, husdyrprodusenter og foretak med bikuber. Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her.

Lever innen søknadsfristen 15. oktober

 • Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato
 • Søknadsfristen er 15. oktober
 • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober

Det er i utgangspunktet ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

For søknader som leveres i 2017 vil søknadsfristene praktiseres mer fleksibelt. Du vil kunne levere søknaden i 14 dager etter søknadsfristen uten at du trenger å søke om dispensasjon.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

Du kan søke om

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017
 • husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd til dyr på beite
 • tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

Du kan registrere dyr som gir grunnlag for

 • tilskudd for avløsning ved ferie og fritid for 2017
 • tilskudd for grovfôrareal

Er du ny søker?

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret.

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

Egen kommentar og råd: 

For sau/lam og ammegeit/kje så handler det altså mest om tilskudd til dyr på beite i tillegg da selvsagt til avløsertilskudd og areal og kulturlandskapstilskudd. Det er svært viktig og søke innen fristen, ellers blir det ingenting få av tilskuddet i denne runden. Det er 14 dagers endringsfrist på søknaden og enkelte saker kan etterregistrerest helt til 10. januar 2018.

I jordbruksforhandlingene i år så var det beitetilskuddet (innmarksbeitetilskuddet) en tid helt ute og bare arealdelen stod igjen på selve innmarksbeite, men til slutt ble dette innført igjen med en mindre sats, og for utmarksbeitetilskuddet ble satsen økt som forslaget var fra starten. Dette resulterte i at det for sau/lam og geit/kje på beite i 12-16 uker blir utbetalt kr. 40,- pr. dyr i tillegg til arealdelen. Hvis en i tillegg har dyra minst 5 uker på utmarksbeite blir det utbetalt kr. 185,- pr. dyr. På utmarksbeite må man skiille mellom sleppte/sanket og sleppte/ikke sanket (tapte) dyr. Her får man selvsagt hel sats for kategorien sleppte dyr som også er sanket, mens man får 70% av tilskuddet på dyr som ikke blir sanket eller rettere sagt tapt. Med andre ord så får man 70%, altså kr. 129,50 pr. sleppte dyr, som har gått minst 5 uker på utmarksbeite, mens man i tillegg får 30% kr. 55,50 for hvert sanket dyr som har vært på utmarksbeite i minst 5 veker.

Jordbruksavtala 2017/18

Mange spør om man får beitetilskudd om man slakter sau/lam og geit/kje før 1. oktober. Dette går selvsagt uansett slaktedato når dyret har hatt nok uker på beite. I tillegg blir dyretilskuddet bestemt ved søknadsrunde 1. mars (1. mai i 2017) for disse dyreslaga, så dyretalet 1. oktober har ingenting med det å gjøre. Men i det praktiske liv vil registeringen 1. oktober være mere tungvint for bonden både pga at sankinga ikke er ferdig og pga at søknadsskjemaet ennå ikke er lagt ut så er det ennå igjen en liten praktisk detalj før alle brikkene er på plass. Tenker man telledato 1. oktober og registereringsdato 15. oktober så er nok det meste av dyra hjemme på begge datoer, men praktisk sett så vet man at dyr blir funnet også mellom 1. og 15.oktober også. Skal man da først registrere dyra som var sanket frem til 1. oktober, og så sende inn en retting man alt vet om i tidsrommet fra 1. - 15. oktober eller skal man vente med alt til slutt? I alle tilfeller så må man sende inn rettinger på sanket dyr helt til siste dyret er funnet eller rettere sagt siste dyret man regner med kan finnes. På denne tiden, den 1. november, kommer også registeringen for beitelaga og erstatningssøknadene. Alt dette er som man kan se ikke en forenkling for bonden, og man kan spørre seg hva som er forenklingen for Staten også, men det er vel den ene utbetalinga pr. år som er enklere for dei. For bonden blir det også en utfordring med mye av tilskuddet utbetalt bare en gang i året.

Uansett er dette rådet til våre leverandører: Bare slakt søyene som skal utrangeres når dere synes det er greit i forhold til pris/praktisk tidspunkt i høst, og tenk i alle fall ikke på å ha "tilskuddssøyer" til 1. mars. I tillegg blir det nå som kjent utbetalt lammetilskudd til alle lam fra og med klasse O+, men i tiden 1. mars til 15. april 2018 blir det ikke lenger utbetalt lammetilskudd, jmf. jordbruksavtala. Her blir det derfor nok en "kunstig" dato for bonden og slakteriet. Man kan komme i den stillingen den 1. mars at man venter med å slakte tomme søyer man fant i fostertellinga mens man må ha levert tomme lam og eventuelle fôringslam. Som følge av dette vil man da som lammeprodusenter og slakteri miste noe av det ferske påskelam-produktet. Lykke til med sanking og høstsesong!!